home > 조합현황 > 조합부서안내 > 임원·소장·지부장
 
   
  이 사 장 : 김 호 덕
전화번호 : 500-8501
 
 
부이사장 :
전화번호 : 500-8502
 

전무이사 : 신 영 한
전화번호 : 500-8503

     

 

 

동부지부장 :
전화번호 : 500-8575~6


남부지부장 :
전화번호 : 500-8580~1

 

서부지부장 :
전화번호 : 500-8590~1

 

북부지부장 :
전화번호 : 500-8595~6

 

자차(손)상조회관리
지부장 :
전화번호 : 500-8541

 

등대콜관리
지부장 :
전화번호 : 500-8577


11 11 11

본점충전소
복지지부장 :
전화번호 : 500-8671~2

 

금곡역.신공항충전소
복지지부장 :
금곡역전화번호 : 500-8592
신공항전화번호 : 500-8585

 

사하.사상충전소
복지지부장 :
사하전화번호 : 500-8589
사상전화번호 : 500-8674

 

11    

중양.영도충전소
복지지부장 :
중앙전화번호 : 500-8525
영도전화번호 : 500-8593

 

   
 
 
Copyright. 부산개인택시운송사업조합. All rights reserved.